No products in the cart.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเพ็ทพลีสฉบับนี้ ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณ์และบริการของบริษัท เพ็ทพลีส จำกัด กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างละเอียด โดยทางเพ็ทพลีสถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ และถ้าหากท่านยังเป้นผู้เยาว์ ท่านรับทราบว่าท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับนี้และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัทจากบัญชีดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้นหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อกำหนดนี้ผูกพันตัวท่าน กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ เพ็มพลีทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เพ็ทพลีสเห็นสมควร ในกรณีดังกล่าว เพ็ทพลีสจะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไขรวมถึงวันที่บังคับใช้บนหน้าเว็บไซต์ของเพ็ทพลีสหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เพ็ทพลีสกำหนด ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลผูกพันตัวท่าน เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การใช้เพื่อส่วนตัว
     ท่านจะไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านในการเข้าสู้ระบบ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลการกระทำที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้ของท่านแต่เพียงผู้เดียว เพ็ทพลีสจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับและตกลงที่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือระบุถ้อยความเท็จใด ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมบนเพ็ทพลีส

ข้อเสนอแนะและผลตอบรับ
     เนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ท่านส่งมายังเพ็ทพลีส ท่านรับรู้และยอมรับว่าข้อมูลนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่มีเจ้าของ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
     เราถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ทันทีเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้

เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
     หากเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามปกติ (เหตุสุดวิสัย) เหตุการณ์ธรรมชาติ และเหตุการณ์เฉพาะจนนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ล่าช้า เพ็ทพลีสถือว่าการชำระหนี้ของเราได้เลื่อนออกไปโดยจะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เท่ากับช่วงเวลานั้น และหากเราไม่สามารถหาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในสิ่งที่เกิดขึ้น

ราคาและการชำระเงิน
     ราคาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เป็นเพียงราคาแนะนำของสินค้าที่จะเรียกเก็บจากท่าน ราคาที่แท้จริงจะปรากฏ ณ เวลาที่ท่านยืนยันคำสั่งซื้อ ภายในกระบวนการเช็คเอาท์ (check out) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คเอาท์ ถือว่าท่านได้ยอมรับราคาสินค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการยืนยันสินค้า ซึ่งจะราคาที่จะเกิดกาชำระนั้นจะรวมค่าใช้จ่ายของสินค้าทุกชิ้นที่มีการสั่งซื้อ สินค้าทดแทนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้า และค่าบริการขนส่ง รวมถึงท่านได้ยอมรับวันที่จะส่งมอบสินค้าแล้ว
     การชำระเงินตามคำสั่งซื้อทุกรายการจะต้องชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ผ่านธนาคาร/เคาท์เตอร์เซอร์วิส และการชำระเงินโดยการโอนผ่านช่องทางออนไลน์

การโอนสิทธิ
     เพ็ทพลีสอาจโอน ทำสัญญาว่าจ้าง หรือตกลงกับพันธมิตรของเพ็ทพลีสภายใต้ข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่าน

กฎหมายที่บังคับใช้
     หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ใช้และตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ภายใต้กฎหมายไทยและใช้อำนาจศาลไทยเท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้า

     ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า
     ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1. แจ้งขอเปลี่ยนสินค้า
     ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
          LINE : @PetPlease
          Facebook : PetPlease
          Email : support@petplease.co
2. จัดเตรียมข้อมูล       
     ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม       
          2.1 หมายเลขคำสั่งซื้อ         
          2.2 ชื่อผู้สั่งซื้อ       
          2.3 เหตุผลที่ขอเปลี่ยนสินค้าพร้อมรูปภาพ

3. เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า
     ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านสินค้าชำรุด เสียหาย หมดอายุ หรือไม่ตรงคำสั่งซื้อ อันเกิดจากความผิดพลาดของ PetPlease ร้านค้า
หรือการขนส่งเท่านั้น